Vår historia

Att sammanföra artisan kvinnor för att främja deras framgång.

8
LÄNDER
16
TEAM
240
KVINNOR BOSATTA PÅ LANDSBYGDEN INVOLVERADE
7
UTVECKLADE MODULER

2 årigt Erasmusprogram bekostat initiativ som främjar utvecklandet av entreprenörsskap hos hantverkande kvinnor i Europa.


Varför W@W projekt?

Kvinnor i glest befolkade områden är drivkraften i hanteringen och utvecklingen av dessa områden, både inom kulturella och ekonomiska avseenden, eftersom de bidrar till bevarandet av traditioner och utvecklingen av glesbefolkade områden.

På senare år har kvinnors engagemang inom traditionella varor gjorda för hand på landsbygden ökat. Olyckligtvis, beroende på arbetslöshet, fattigdom, brist på grundläggande service inom områden som utbildning och traditionellt stereotypa roller för kvinnor, utsätts dessa för utmaningar för att uppnå jämlikhet.

Trots att traditionella handgjorda varor blivit mera populära hos kunder/turister är de kvinnor som producerar dessa inte medvetna om det värde dessa representerar.i ett kommersiellt perspektiv. Endast ett mindre antal kvinnor kan skapa en inkomst genom sitt arbete.

Vad vi gör?

W@W projektet förstärker och utvecklar kompetenser hos kvinnor med långvarig arbetslöshet, utan utbildning, som bor i marginaliserade glesbefolkade områden med avsikt att göra det möjligt i förlängningen att nå arbetsmarknaden och vidareutveckla sina hobbys. Projektet startade i EU 2020. En strategi med specifikt mätbara gensvar som svarar till inlärningsbehov hos kvinnor boende i glesbefolkade områden med avsevärt oskyddat humankapital, vilka efterfrågas för att befrämja ekonomisk tillväxt samt skapa arbetstillfällen som behövs i dagens ansträngda ekonomiska klimat.

Detta åstadkoms genom följande åtgärder:

 1. Att utveckla en entreprenörsorienterad tillgångskapacitetsbyggande utbildning
 2. W@W One-Stop Portal
 3. Videos med framgångshistorier
 4. Självskattningsverktyg för mätning av lämplighetsgrad som entreprenör.

Strategiskt Partnerskap för vuxenutbildning och pågår från Oktober 2019 till Oktober 2021.Projektet har bekostats av ERASMUS+programmet.

Outputs

Huvudmålet med denna skapelse är att utveckla en integrerad och innovativ Kapacitetsskapande Kurs som tränar hantverk hos kvinnor genom att förse dem med förmågor och kompetenser nödvändiga för att utöka och förbättra deras lokala småskaliga företagsamhet.

Kvinnor bosatta i städer eller på landsbygd som utövar traditionellt hantverk är drivkraften för hantering och utveckling inom dessa områden, både i kulturella och ekonomiska termer, eftersom de bidrar till bevarandet av traditioner och utveckling på landsbygden i ljuset av en konstant avflyttning.

Omfattningen av produkter som skapas är stor och inkluderar exempelvis verktyg, kläder och smycken, kostymer och rekvisita för festivaler och skapande konst, dekorativ konst, musikinstrument och hushållsredskap samt leksaker, både för avkoppling och för utbildning. Kulturellt arv inlemmas i dessa traditionella hantverk, som en del av en nation. Emmellertid försöker många hantverkare att anpassa sig till konkurrensen från global masstillverkning som utmanar överlevnaden för traditionella former av hantverk.

Women at Work kommer därför att ta i beaktande alla dessa svårigheter och hinder för att utveckla en kurs speciellt inriktad på behoven för kvinnor som utövar traditionellt hantverk på en lokal nivå, men vars framgång motverkas av hotet från massproduktion, frånvaron av entreprenörstillgångar och liten kunskap om affärsvärlden utanför den lokala omgivningen. Vikten av digital kompetens, internationellt samarbete, e-handel, de mycket speciella villkoren för småskalig verksamhet och arbetsmarknaden i särskilda regioner. Dessa och många andra blir huvudämnen i den interaktiva och tillgängliga träningskursen som utvecklas tack vare projektet.

En webbaserad portal som kommer fungera som

Ett e-läroverktyg som utvecklar/förstärker entreprenörskapsförmågor för arbetslösa kvinnor med låg kvalifikation.

Ett online utrymme där deltagare kan interagera, utbyta erfarenheter, men också söka hjälp från många entreprenörer inom olika områden avseende utveckling av affärsideer.

En digital yta baserad på iden med e-handel som erbjuder möjligheter för kvinnor att delta i en privat entreprenörsaktivitet.

One Stop Portal kommer att erbjuda Kapacitetsbyggande Kursmaterial som inkluderar artiklar för framtida lärande. Portalen kommer att vara interaktiv, innehålla onlineövningar och korta frågeformulär. Multimedia resurser kommer att användas flitigt för att möta behovet hos användarna, för att engagera och framhäva informationen till dem.

I tillägg kommer One Stop Portal även att fungera som ett innovativt inlärningsforum där kvinnor kan ges möjlighet att söka hjälp från professionella inom flera aktuella områden rörande utveckling av deras verksamhet.

One Stop Portalen kommer att sammanföra expertis, kunnande och bra erfarenheter, främja samverkan mellan målgrupper, skapa sociala nätverk för utbyte av ideer och hjälpa kvinnor att ta första steget in till världen av entreprenörskap

Kvinnliga entreprenörer är företrädesvis ett kulturellt koncept, utvecklat i en era av internationalisering. Emmellertid är i de flesta fallen, framgångsrikt entreprenörsskap i huvudsak en manlig domän.

Det är därför av yttersta vikt att komma ihåg att det finns många exempel på kvinnligt företagande som med envishet och uthållighet blivit framgångsrikt. Av detta skälet är huvudämnet i Intellectual Output 3 att dela berättelser om jämställdhet, uppoffring och framgång genom framtagande av digital video.

Genom framgångsberättelserna från kvinnor som blivit entrepreörer, kan andra kvinnor få uppmuntran att utveckla sin verksamhet eller börja på ett nytt framgångsrikt äventyr.

Filmerna kommer att påvisa att de svåraste målen är knutna till beslutsamhet, uthållighet och envishet.

Partnerskapet kommer att skapa ett underlag för att göra intervjuer med minst 14 framgångsrika kvinnliga entreprenörer i Europa. Till slut kommer sju korta filmer att skapas, varje film kommer att belysa ett enskilt ämne

 1. Utforska marknaden att lära sig att passa in
 2. Vilka förutsättningar har jag ?
 3. Investeringen är värt det
 4. Hur man undviker misslyckande
 5. Misstag är Acceptabla
 6. Gå framåt snabbare
 7. Att nå framgång

, att stå kvar på topp Filmerna om framgång, gjorda i digitalt format kommer att textas på Engelska för att göra dem översättningsbara och anpassade till Euländer och till världen. Dessa historier representerar kulturella och sociala olikheter i skilda Europeiska samhällen, men synliggör det huvudsakliga ämnet att skapa värden för sig själva och för andra i termer av personlig utveckling, men även för värden i den verklighet som de finns i

Self-Test of appropriateness as Entrepreneurs will be created in order to help W@W participants to evaluate their gained knowledge, approaches and attitudes on entrepreneurship challenges but also providing a feedback for their personal development.